Generalforsamling 2021, indkaldelse

Hermed indkaldes til generalforsamling

tirsdag den 15. juni 2021  kl. 9.30 i Gimsing Menighedshus

med efterfølgende årsmøde og kort foredrag ved sognepræst i Gimsing Kirke, Charlotte Rønhoff: "Hvad rør sig i Kirken, lige nu?"

Der vil være en kop kaffe med lidt sødt.

Alle er velkomne, men kun medlemmer er valgbare og stemmeberettigede.

Dagsorden:

1. Valg sf dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budgetoverslag, herunder rejsekassen
5. Indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
    Valg til bestyrelsen:
    på valg er:
    Tove Kragh Jensen ( ønsker ikke genvalg)
    Lucia Sand Pedersen ( modtager genvalg)
    Kirsten Schønning (ønsker ikke genvalg)

    Valg af suppleanter:
    Karen Frølund (modtager genvalg)
    Ingerlise Pedersen (modtager genvalg)

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
    Revisor: Jytte Prangsgaard Olesen
    Revisorsuppleant: Bente Toft Sørensen

10. Eventuelt

Medlemsforslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni 2021.

For at kunne overholde kravene til afstand, gældende regler og retningslinjer for forsamlinger, må vi i år bede om tilmelding senest 8. juni, på www.gimsingsognehojskole.dk, eller til enten skoleleder Frode Peitersen, 2147 6099, eller til konsulent Edith Laustsen, 2086 0268.

Vi overholder de dagsaktuelle retningslinjer og krav om kontrol af deltagernes ID og gyldige coronapas, eller gyldig negativ test.

Venlig hilsen   Bestyrelsen

dof