Vedtægter

Vedtægter for Gimsing Sognehøjskole 

 • 1 Navn og hjemsted 

1.1 Foreningens navn er Gimsing Sognehøjskole. Skolen blev stiftet den 16. juni 1987 på initiativ af Gimsing Menighedsråd. 

1.2  Sognehøjskolens hjemsted er Struer kommune. Gimsing Menighedsråd stiller lokaler samt AV-udstyr til rådighed i Menighedshuset, Hjermvej 49. 

1.3 Sognehøjskolen er uafhængig af partipolitik og tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 

 • 2 Formål 

 Sognehøjskolens formål er primært at forestå almennyttig virksomhed med folkelig og kirkelig oplysende voksenundervisning og kulturelle og  debatskabende arrangementer inden for folkeoplysningslovens rammer. 

 • 3 Medlemskreds 

3.1 Som medlemmer optages enhver person over 18 år, som kan gå ind for foreningens formål. 

3.2 Indmeldelse sker skriftligt til foreningen. Medlemskab er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen. 

3.3 Medlemskab gælder for et år ad gangen. 

3.4 Bestyrelsen kan suspendere et medlem. Det suspenderede medlem eller et mindretal i bestyrelsen kan indanke beslutningen på en ordinær eller  ekstraordinær generalforsamling. 

 • 4 Generalforsamling med årsmøde 

4.1 Generalforsamlingen er sognehøjskolens højeste myndighed. 

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts.  Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved  opslag og omtale på mindst tre forudgående arrangementer. Indkaldelse og  dagsorden lægges på sognehøjskolens hjemmeside. Indkomne forslag ligger til  gennemsyn hos formand og skoleleder. 

4.3 Valgbar og stemmeberettiget ved generalforsamlingen er ethvert medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende  punkter: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent og stemmetællere 
 3. Formandens beretning 
 4. Fremlæggelse af regnskab, herunder rejsekassen, samt budgetoverslag 5. Behandling af indkomne forslag 
 5. Fremtidig virksomhed 
 6. Fastsættelse af kontingent 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
 8. Valg af revisor og revisor suppleant 
 9. Eventuelt 

4.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. 

4.6 Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. 

4.7 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver vedtægtsændringer to tredjedele flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Se også § 11. 

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling 

kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst  20 medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fire uger efter modtagelsen af anmodningen. Offentliggørelse af dagsorden jfr. § 4 stk. 2. 

 • 6 Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen 

6.1 Valgmøde for deltagerne afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved opslag og omtale ved forudgående møder. 

6.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager over 18 år i sognehøjskolens undervisningsaktivitet. Der vælges en repræsentant og en  suppleant. 

6.3 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde. 

 • 7 Bestyrelsen 

7.1 Sognehøjskolen ledes af en bestyrelse, der inkl. formanden består af fem personer, som er medlem af foreningen, samt en repræsentant for deltagerne. 

Desuden består bestyrelsen af to personer udpeget af Gimsing Menighedsråd for en fireårig periode samt sognepræsten, som er født medlem. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i lige årstal vælges to og i ulige år tre bestyrelsesmedlemmer. 

7.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder som minimum to ordinære bestyrelsesmøder årligt. 

7.3 Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder  bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele  af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt  flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende. 

7.4 Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud og har det overordnede ansvar for driften af sognehøjskolen. 

7.5 Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler. Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær. 

 • 8 Daglig ledelse 

Skolelederen varetager den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår. 

 • 9 Økonomi, regnskab og revision 

9.1 Sognehøjskolens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

9.2 Der vælges en revisor hvert år, og valget gælder for to år. Samtidig vælges en revisor suppleant. Valget af revisor suppleant gælder for et år. 

 • 10 Tegning og hæftelse 

10.1 Sognehøjskolen tegnes i den daglige administration af skolelederen, eller af  formanden plus et bestyrelsesmedlem i forening. 

10.2 For sognehøjskolens økonomiske forpligtelser hæftes alene med skolens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter kun personligt for tilskud, der er anvendt i strid med tilskudsreglerne på grund af fejl eller forsømmelser fra deres  side.

 • 11 Opløsning 

11.1 Opløsning af sognehøjskolen kan kun finde sted , når to tredjedele af de  fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum. 

11.2 Ved opløsning tilfalder sognehøjskolens aktiver Gimsing Menighedsråd. 

 • 12 

Således vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 12. marts 2002 og ændret på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2004, samt ændret på  det ekstraordinære årsmøde den 15. januar 2018 og den 22. januar 2018.